Rhyngwladol

Mi fydd Cerdd Cymru : Music Wales yn gweithio i gynnig cyfleoedd mewn sioeau arddangos rhyngwladol, gan gynnwys:


Celtic Connections

Un o brif wyliau cerddoriaeth gaeafol Yr Alban yw Celtic Connections, sy’n cael ei gynnal yn Glasgow ym mis Ionawr. Mae’n dennu cerddorion byd a cheltaidd, gyda mwy na 150 o artistiaid yn perfformio yn ystod yr Ŵyl.

Mae’r Ŵyl yn dathlu dylanwad cerddoriaeth Celtaidd yn rhyngwladol, gydag artistiaid o’r DU, Japan, Brasil, Mexico, Cuba, Columbia, India, Affrica, Macedonia, Bwlgaria, Hwngari, Norwy, Corsica, Serbia, Romania, Canada a’r UDA yn ymuno yn Glasgow am 18 dydd o gyngherddau, sioeau arddangos, cyflwyniadau, seminarau a sesiynau nos.

Mae Celtic Connections hefyd yn cynnal sioe arddangos Showcase Scotland, sef digwyddiad cofrestru sy’n cael ei gynnal yn Glasgow yn ystod penwythnos olaf yr Ŵyl.

www.celticconnections.com
www.celticconnections.com/showcasescotland


Midem

Midem yw'r sioe fasnach fwyaf yn y byd ar gyfer y sector gerddoriaeth annibynnol.

Midem yw'r lle mae gwneuthurwyr cerdd, technoleg arloesol, brandiau a thalent yn dod at ei gilydd i gyfoethogi'r berthynas gyfoethog rhwng pobl a cherddoriaeth, trawsnewid eu perthynas â'r gynulleidfa, a ffurfio cysylltiadau busnes newydd. Mae labeli, cyhoeddwyr, artistiaid sefydledig a bandiau annibynnol i gyd yn cyfarfod yn Midem i rannu syniadau a sgwrsio.

Mae 6,850 o gyfranogwyr, 3,120 o gwmnïau, 77 o wledydd, 360 o newyddiadurwyr, 55 o bafiliynau cenedlaethol a 155 o gwmnïau cychwynnol yn mynychu Midem.

Cynhelir Midem ddiwedd mis Ionawr bob blwyddyn ac mae'n dod â'r bobl sy'n dylanwadu ar y diwydiant cerddoriaeth a rhai sy'n gwneud penderfyniadau at ei gilydd o bedwar ban byd.

www.midem.com


South by Southwest

Gŵyl Gerddoriaeth a Chyfryngol South by Southwest (SXSW Music) yw un o'r gwyliau cerddorol mwyaf yn yr Unol Daleithiau, gyda mwy na 2,000 o berfformwyr yn chwarae mewn mwy na 90 o leoliadau o gwmpas Austin, Texas dros bedwar diwrnod ym mis Mawrth.

Cynhaliwyd yr ŵyl am y tro cyntaf erioed yn 1987 ac mae'r digwyddiad wedi tyfu o 700 o bobl a gofrestrodd yn 1987 i dros 16,000 o bobl.

Nod gwreiddiol SXSW oedd creu digwyddiad a fyddai'n cynnig y cyfle i bobl greadigol a'r cwmnïau maent yn gweithio gyda nhw ddatblygu eu gyrfaoedd, dod â phobl o ardal eang at ei gilydd a rhannu syniadau. Dyna'r nod erbyn heddiw hefyd, p'un a yw'n ymwneud â cherddoriaeth, ffilm neu'r rhyngrwyd. Ac Austin yw'r lleoliad perffaith o hyd.

www.sxsw.com


WOMEX

Fel y dywedodd UNESCO - Y Gyngres Amrywiaeth Ddiwylliannol Fyd-eang - WOMEX yw;

"Y farchnad broffesiynol rhyngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd o bob math. Mae'r ffair ryngwladol yn dod â gweithwyr proffesiynol o fyd gwerin, gwreiddiau, ethnig a thraddodiadol ac mae hefyd yn cynnwys cyngherddau, cynadleddau a ffilmiau dogfen. Mae'n cyfrannu at rwydweithio fel ffordd effeithiol o hyrwyddo cerddoriaeth a diwylliant o bob math ar draws ffiniau."

Ers 1994 mae WOMEX wedi ymddangos yng Ngwlad Belg (Brwsel), Denmarc (Copenhagen), Ffrainc (Marseille), yr Almaen (Berlin ac Essen), Prydain Fawr (Newcastle Gateshead), Yr Iseldiroedd (Rotterdam), Sbaen (Sevilla) a Sweden (Stockholm) ac mae wedi cadarnhau gwerth a photensial rhwydweithio ar draws ffiniau, boed hynny'n gerddorol, yn wleidyddol, yn ddiwylliannol neu'n fasnachol. Mae'r digwyddiad blynyddol (a nifer gynyddol o ddigwyddiadau sy'n cael eu cyplu â WOMEX ar draws y byd) yn adlewyrchu "seinwedd amrywiaeth fyd-eang" ac mae ar flaen y gad o ran cefnogaeth a chyfnewid i fentrau bach a chanolig ym maes y diwydiannau creadigol a diwylliannol.

www.womex.com

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Rhyngwladol

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni